Chàng trai Sài Gòn chi 200 triệu đồng bơm ngực, nâng mũi

chang-trai-sai-gon-chi-200-trieu-dong-bom-nguc

Hùng Việt trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: TT.

Hùng  Việt là một độc quyền gia trang điểm tại TP HCM, từng giành giải Á quân Cây cọ vàng toàn quốc năm 2010. Chàng trai sinh n ăm 1985 kh ông ng ại   c ông khai l à  ng ư ời  đ ồng t ính. Kh ông th ừa n h ận l à t ín  đ ồ c ủa  ng ành c ông nghi ệp  l àm  đ ẹp b ằng  dao k éo  nh ưng Vi ệt ủng hộ ph ẫu thu ật th ẩm m ỹ  để kh ắ c phục những khuyết điểm tr ên c ơ th ể v à  c ó  đ ư ợc s ự t ự tin. B ản th ân   h ễ c ó  đi ểm khi ếm khuy ết  nào tr ên c ơ th ể  khi ến anh m ất tự  tin l à t ìm m ọi c ách  “kh ắc ph ục”. 

L ần  đ ầu ti ên Vi ệt   ph ẫu thu ật th ẩm m ỹ  là c ắt c ánh m ũi  c ách  đ ây 4 n ăm . “C ánh m ũi to v à b è l àm cho g ư ơng m ặt t ôi m ất c ân  đ ối n ên ph ải c ắt cho g ọn h ơn . L ần  đ ó t ôi ch ưa h ài l òng, m ột n ăm sau  ti ếp t ục  n âng  m ũi b ằng s ụn nh ân t ạo, nh ờ v ậy m à  chiếc mũi th ấ p to tr ở n ên  thanh tú gi úp t ôi t ự tin h ơn “, chuy ên gia trang  đi ểm chia s ẻ .

Cao  đi ểm c ủa h ành tr ình l àm  đ ẹp  l à l ần ph ẫu thu ật n âng ng ực  c ách  đ ây 3 th áng, Vi ệt chi ra kho ảng 200  tri ệu  đ ồng  đ ể  đ ặt t úi ng ực  b ằng  n ư ớc  bi ển,  s ửa  mũi S-line, hút mỡ bụng, h ú t nọng v à thu  g ọ n mặt, ghép mỡ cằm . Ch àng trai cho bi ết h i ện t ại kh á h ài l òng v ề di ện m ạo nam t ính,  b ộ  ngực n ở  nang v à  tr ông T ây  hơn. 

Trải qua nhiều lần dao kéo, hồi tưởng, Việt không dám nghĩ là mình có đủ can đảm để “tr ùng tu” nhan s ắc nh ư th ế. Ch àng trai cho bi ết t ừ khi quy ết  đ ịnh l àm  đ ẹp, ni ềm vui  nhi ều m à n ỗi  ám  ảnh c ũng kh ông  ít. L ần nào ph ẫu thu ật th ẩm m ỹ xong anh  đ ều  bị strees n ặng . “Có lần tôi mất ngủ cả tuần, u ố ng thu ốc  kh ông  ăn thua . Qu á   hoảng sợ, t ôi  gọi điện cho bác sĩ  v ừa kh óc v ừa b ắt đền. Đ ư ợc b ác s ĩ t ư v ấn v à  đ ộng vi ên, t ôi y ên  t âm h ơn v à ch ờ th ời gian  đ ể v ết th ư ơng l ành. Gi ờ th ì th ấy  đẹp h ơn r ất nhi ều “, Vi ệt k ể .

Ch àng trai cho bi ết v ới anh  n i ềm h ạnh ph úc  sau m ỗi l ần ch ỉnh s ửa nhan s ắc l à nh ận  đ ư ợc  l ời khen ng ợi c ủa gia  đ ình, b ạn b è, nh ất l à khi ch ụp  ảnh v ới ng ư ời m ẫu, di ễn vi ên,   kh ông c òn t ự ti nh ư tr ư ớc. Nhi ều ng ư ời quen l âu ng ày  g ặp l ại kh ông kh ỏi ng ạc nhi ên v ề s ự thay  đ ổi c ủa anh ch àng “nh à qu ê c ục m ịch ”   ng ày n ào  m ũi  to, mặt  đ ầy  nọng mỡ b â y giờ tr ở th ành chuy ên gia trang  đi ểm  v ạm v ỡ 6 mú i, m ặt thon , m ũi cao . 

Vi ệt chia s ẻ :  “M ỗi s áng ng ủ d ậy soi g ư ơng, t ôi r ất h ài l òng v ề m ình.  T ôi s ẽ kh ông s ửa th êm g ì n ữa. T ôi đang   áp d ụng ch ế  đ ộ  ăn u ống v à  tập thể thao  đ ều  đ ặn  đ ể gi ữ g ìn  s ức kh ỏe v à v óc d áng” .  

>> Xem  Hành trình biến đổi nhan sắc của chàng trai Sài Gòn

Thi Trân

Add Comment